A projekt adatai1. Projekttábla

Fel

Feltöltés alatt!

2. A projektgazda bemutatása

Fel

A projektgazda és a pályázat kedvezményezettje a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI). A következő alfejezetek a szervezet módosító alapító okirata alapján készültek. (A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 11/2007. KvVM utasítása, megjelent a Környezetvédelmi Értesítő 2007./4. számában.)

3. Az együttműködési formára utaló speciális adatok

Fel

Jelen projekt előkészítését a VKKI-n belül a Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya (Márfai László osztályvezető) végzi, a végső döntéseket a VKKI főigazgatója Dr. Váradi József hozza meg. Az előkészítő munkák megfelelő szintű elkészítésében, az egyes szükséges döntések meghozatalában az NFÜ és FI munkatársai a VKKI-nak segítségére állnak.

Az előkészítő munkáknál a vízrajzi operatív tevékenységet folytató Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok szerepe is jelentős, területükön ők üzemeltetik és észlelik a projekt megvalósítása esetén a határt metsző vízfolyások automatikus mérési eszközeit, látják el a VKKI tulajdonába kerülő létesítmény közvetlen felügyeletét. A vízhozam mérésekben résztvevő KÖVIZIGEK felsorolása és székhelyük:

  01. Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - Győr

  02. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - Budapest

  06. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - Szombathely

  07. Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - Nyíregyháza

  08. Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - Miskolc

  12. Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - Gyula

A projekt során a határt metsző vízfolyások automatikus mérési eszközeinek telepítéséhez az előkészítő munka során a vízjogi létesítési engedélyes terveket megbízott tervezők (Vízpart Kft, Konstruktőr Kft) készítették el.

A pályázat megvalósíthatósági tanulmányának előkészítésére a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság közbeszerzési eljárást írt ki. Az előkészítési munkát az ÖKO Zrt. nyerte el.

A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztésére kiírt KEOP-2.2.2. pályázaton belül a határt metsző vízfolyások automatikus mérési eszközeinek telepítésére pályázatot a VKKI nyújt be, mint Kedvezményezett.

4. A projektmenedzsment szervezet bemutatása, általános adatai

Fel

Az előkészítést a tervezett projektvezető, Márfai László irányítja, aki vízépítő mérnöki diplomával és 38 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Jelenleg a Vízrajzi Monitoring Osztály osztályvezetőjeként dolgozik a projektgazda VKKI-ban. Feladata 5 éve az országos Vízrajzi Szolgálat (VKKI, 12 KÖVIZIG vízrajzi egysége) szakmai irányítása, a mintegy 8500 elemű monitoring hálózat fejlesztésének és működésének koordinálása.

A projektfeladatok ellátásában a VKKI megfelelő képzettségű szakemberei (műszaki, gazdasági, jogi, közbeszerzési, stb.) hatékonyan részt vesznek, akik nagy részben a megvalósítás projektmenedzsmentjében is részt fognak venni.

Projekt megvalósítás

Az előzetes tervek szerint mind az előkészítés, mind a megvalósítás időszakában a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság írásban kijelölt dolgozói alkotják a projektmenedzsment szervezetet.

A következő táblázat foglalja össze a Projektmenedzsment-szervezetben résztvevő személyeket és feladatukat.

2.-1. sz. táblázat Projektmenedzsment szervezet – funkcionális séma

Felelős személyek Fő feladatok és jogkör Munka-idő igény nap

Projektmenedzsment szervezet felügyelete a VKKI szervezetében:
Szentgyörgyvölgyi László Képzettsége: közgazdász

Munkatapasztalata: 10 év projektvezetési tapasztalat

Feladata, jogköre:

 • Szervezi és irányítja a vezetése alá tartozó projektmenedzsment munkáját, azért egyszemélyi felelősséggel tartozik.
 • Egy személyben felelős a projektjavaslat előkészítéséért, és a projekt végrehajtásáért, előrehaladásáért.

Projektmenedzsment szervezete
Projektvezető:

Márfai László

Képzettsége: vízépítő mérnök, informatikai rendszerszervező

Munkatapasztalata: 38 év szakmai (hidrológusi, tervezői, rendszerszervezői), 15 év vezetői tapasztalat. Részvétel országos projektek, fejlesztések előkészítésében, közbeszerzések lebonyolításában.

Felelőssége, feladata:

 • irányítja az előkészítés szakmai, technikai és pénzügyi feladatait
 • ellenőrzi a projekt menedzselésére beosztottakat
 • munkamegbeszéléseket tart, koordinálja a projekt megvalósításában résztvevőket
 • kapcsolatot tart a támogató Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, a Közreműködő Szervezettel és a KvVM szakmai főosztályával
 • kapcsolatot tart a kivitelezésért felelős vállalkozóval, gondoskodik a feladatok határidőre történő végrehajtásáról, egyeztetések, munkaértekezletek lebonyolításáról.
40
Projektmenedzser:

Schreiner Viktória

Képzettsége: környezeti szakmérnök /projektmenedzser

Munkatapasztalata: 11 éves projektmenedzsment

Felelőssége, feladata:

 • A projekt teljes időtartama alatt a koordinációs és adminisztrációs feladatok ellátása.
 • A munka előrehaladásáról negyedévente jelentést készít
 • Gondoskodik a dokumentumok őrzéséről
 • Közreműködik a projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, részvétel az ellenőrzéseken.
20
Szakmai vezető:

Bénik László

Képzettsége: vízgazdálkodási mérnök

Munkatapasztalata: 16 éves vízügyi (vízrajzi, monitoring fejlesztési és üzemeltetési) tapasztalat, 10 éves országos szakmai irányítói gyakorlat

Felelőssége, feladata:

 • A projekt szakmai megalapozásának, a fejlesztés vízrajzi szakirányú indokolásának előkészítése, irányítása.
 • Közreműködés a létesítmények megvalósításra irányuló közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában.
 • A létesítmény megvalósítására irányuló vállalkozási szerződések véleményezése
 • A megvalósítási ütemtervek jóváhagyása és teljesítésének naprakész állapotban történő figyelemmel kísérése.
 • Az ajánlati dokumentációban foglaltak betartásának, valamint a kezelői és üzemeltetői egyeztetések megtörténtének ellenőrzése.
 • A fejlesztés megvalósítása során folyamatos együttműködés a leendő üzemeltetővel, a szakfelügyeletet biztosító szervekkel, a megvalósítással érintett üzemeltetőkkel, kezelőkkel.
 • A létesítmények megvalósításában résztvevő kivitelezők, üzemeltetők, valamint szükség esetén szakértők részvételével rendszeres megbeszélés szervezése és vezetése.
 • Az igazolt teljesítmények és a Megbízó által elismert pénzügyi teljesítések naprakész nyilvántartása.

 • Az EU támogatással megvalósuló létesítményekre előírt jelentések tervezetének elkészítése.
 • Havonként előrehaladási jelentés készítése
 • A Vállalkozó részére előírt jelentések véleményezése.
 • Közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában részvétel a tájékoztató tevékenységben.
 • Közreműködés a próbaüzem lebonyolításának előkészítésében és lebonyolításában, nyilatkozat tétel az eredményességről.
 • A műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítése közreműködés a lebonyolításban, az átadási dokumentáció ellenőrzése és javaslattétel az átvételről.
 • Közreműködés a garanciális időszak alatt az utó-felülvizsgálati eljárásokban.
50
Szakmai vezető:

Göldner Tiborné

Képzettsége: vízépítő mérnök

Munkatapasztalata: 40 éves vízügyi (vízrajzi, monitoring fejlesztési és üzemeltetési) tapasztalat, 13 éves országos szakmai irányítói gyakorlat

Felelőssége, feladata:

 • A projekt szakmai megalapozásának, a fejlesztés hidrológiai szakirányú indokolásának előkészítése, irányítása.
 • Közreműködés a létesítmények megvalósításra irányuló közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában.
 • A létesítmény megvalósítására irányuló vállalkozási szerződések véleményezése
 • A megvalósítási ütemtervek jóváhagyása és teljesítésének naprakész állapotban történő figyelemmel kísérése.
 • Az ajánlati dokumentációban foglaltak betartásának, valamint a kezelői és üzemeltetői egyeztetések megtörténtének ellenőrzése.
 • A fejlesztés megvalósítása során folyamatos együttműködés a leendő üzemeltetővel, a szakfelügyeletet biztosító szervekkel, a megvalósítással érintett üzemeltetőkkel, kezelőkkel.
 • A létesítmények megvalósításában résztvevő kivitelezők, üzemeltetők, valamint szükség esetén szakértők részvételével rendszeres megbeszélés szervezése és vezetése.
 • Az igazolt teljesítmények és a Megbízó által elismert pénzügyi teljesítések naprakész nyilvántartása.
 • Az EU támogatással megvalósuló létesítményekre előírt jelentések tervezetének elkészítése.
 • Havonként előrehaladási jelentés készítése
 • A Vállalkozó részére előírt jelentések véleményezése.
 • Közreműködés a tájékoztató anyagok kidolgozásában részvétel a tájékoztató tevékenységben.
 • Közreműködés a próbaüzem lebonyolításának előkészítésében és lebonyolításában, nyilatkozat tétel az eredményességről.
 • A műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítése közreműködés a lebonyolításban, az átadási dokumentáció ellenőrzése és javaslattétel az átvételről.
 • Közreműködés a garanciális időszak alatt az utó-felülvizsgálati eljárásokban.
10
Pénzügyi terület felelőse:

felvétel alatt

Képzettsége: pénzügyi-számviteli felsőfokú végzettség

Munkatapasztalata: 5 éves éves költségvetési intézményi feladatok és EU projektek elszámolása

Felelőssége, feladata:

 • Feladata a finanszírozás tervezése, a megvalósítás során a források összehangolásának biztosítása.
 • A szerződések és számlák kezelési, nyilvántartási rendszerének megtervezése és kialakítása, a szállítói számlák továbbítása a közreműködő szervezet felé
 • Pénzügyi és számviteli vonatkozású kötelezettségek végrehajtása
15
Jogi terület felelőse:

Dr. Sziklai Katalin

Képzettsége: jogi felsőfokú

Munkatapasztalata: EU-s projektek előkészítésnek és végrehajtásának jogi támogatása

Felelőssége, feladata:

 • érvényesíti a projekt gazda érdekeit és felügyeli a vonatkozó közösségi és nemzeti jogszabályok betartását
 • előállítja a szükséges jogi és rendeleti háttéranyagokat a projekt megfelelő végrehajtása érdekében
 • a projektre vonatkozó speciális jogi kötelezettségek ellátása, támogatási és kivitelezői szerződések előkészítése, megkötése, a projekt előkészítése és megvalósítása során kialakuló jogi jellegű konfliktusok kezelése.
5
Közbeszerzés felelőse:

Dancsa István

Képzettsége: jogi, közbeszerzési szakértői

Munkatapasztalata: 5 éves közbeszerzési szakértői

Felelőssége, feladata:

 • feladata a közbeszerzési terv elkészítése, a közbeszerzések lebonyolítása és az ezzel kapcsolatos hatósági feladatok törvény által előírt módon történő végrehajtása
15
PR, a nyilvánosság tájékoztatása

Kovács Lajos

Képzettsége: felsőfokú végzettség

Munkatapasztalata: 5-éves PR tapasztalat

Felelőssége, feladata:

 • a társadalom és nyilvánosság bevonása, tájékoztatása, az ezzel kapcsolatos ügyintézés végzése
 • harmonikus kapcsolattartás a projekt előrehaladásában az érintettek bevonásával
10
Informatikai felelős

Rátkai György

Képzettsége: felsőfokú számítástechnikai végzettség

Munkatapasztalata: 5-éves informatikai tapasztalat

Felelőssége, feladata::

 • A projekthez kapcsolódó informatikai feladatok szervezése, irányítása,
 • A vízügyi informatikai rendszerkapcsolatok szervezése
 • honlappal kapcsolatos munkák koordinálása
3
Térinformatikai felelős

Tóth Tünde

Képzettsége: felsőfokú végzettség, térinformatikai ismeretek

Munkatapasztalata: 5-éves térinformatikai gyakorlat

Felelőssége, feladata:

 • A projekthez kapcsolódó térinformatikai feladatok szervezése, irányítása,
 • projektadatok illesztése a vízügyi térinformatikai rendszerhez
5
Belső ellenőr

Illés Edit

Képzettsége: felsőfokú végzettség

Munkatapasztalata: 5-éves belső ellenőrzési gyakorlat tapasztalat

Felelőssége, feladata:

 • Jogszabály szerinti ellenőrzési feladatok elvégzése
10

A VKKI szakemberei több, EU-s támogatásból megvalósuló projekt koordinálása, vezetése során szereztek tapasztalatot a projektgazdai tevékenységhez. (A projektmenedzsment tagjainak kijelölését és szakmai életrajzait a tanulmány melléklete tartalmazza.)

Döntéshozatal és a végrehajtás eljárásrendje a projektmenedzsment szervezeten belül:

 • A projektszintű menedzsment létrehozásáért, felelősségi köreinek meghatározásáért, ellenőrzéséért, valamint a menedzsment szervezet működési feltételeiért a projektmenedzsmentet felügyelő vezető felelős.
 • A projektvezető egy személyben felelős a projekt megvalósításáért és a vonatkozó közösségi és hazai jogszabályok betartásáért. Irányítja és felügyeli a projektszintű menedzsmentet, gondoskodik a végrehajtási és pénzügyi ütemtervek betartatásáról. Beszámolási kötelezettséggel tartozik a menedzsment szervezet vezetőjének.
 • A projektmenedzser ellátja a projekt adminisztratív nyilvántartási, szervezési feladatait, teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségeket. Elkészíti a havi állapotértékelést és a negyedéves beszámolókat. A projektvezetőt - annak akadályoztatása esetén- helyettesíti. Beszámolási kötelezettséggel tartozik a projektvezetőnek.
 • A szakmai vezető felügyeli a projekt műszaki-szakmai megfelelőségét. Előkészíti a közbeszerzések szakmai specifikációját, ellenőrzi a végrehajtásban részt vevő vállalkozó(k) teljesítésének szakmai tartalmát.
 • A pénzügyi terület, a jogi terület, a közbeszerzés, az informatika, a térinformatika és a PR felelőse és a projektmenedzser a projekt feladatok ellátása tekintetében a projektvezető irányítása alá tartoznak, feladataikat a projektvezetőtől közvetlenül kapják, beszámolással is neki tartoznak. A belső ellenőr közvetlenül a projektmenedzsmentet felügyelő vezetőnek tartozik beszámolási kötelezettséggel.

A projektgazda Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságon belül a 2-2. ábrán szereplő szervezeti felépítésben történik a projekt megvalósításának irányítása.

2-2. ábra a VKKI projekt menedzsment szervezése

A projektmenedzsment tevékenység finanszírozási módja

A projektmenedzsment költséget a Kedvezményezett a projekt megvalósítás költsége terhére számolja el. Az elszámolhatóság feltételeit (közbeszerzés útján kiválasztott szakértő, illetve saját szervezeten belül végzett tevékenység) a Kedvezményezett teljesíti.

A saját szervezeten belüli tevékenység a szakmai területen a vízgazdálkodási, vízgyűjtő-gazdálkodási és vízrajzi monitoring speciális ismeretei, több évtizedes irányítási, szervezési és fejlesztési tapasztalatai miatt javasolható.

5. A kivitelező cég

Fel

Dataqua Elektronikai Kft.

8220 Balatonalmádi, Kölcsey u.1.

Tel: 88/430-541

Fax: 88/438-993

dataqua@dataqua.hu


6. A projekt költségvetése

Fel

A projekt tervezett költségvetése:

Tevékenység Bruttó költség (Ft)
Projekt előkészítése 23 500 000
Építés-kivitelezés és műszer 535 320 000
Projektmenedzsment 16 400 000
Közbeszerzés (közzétételi költség) 800 000
PR tevékenység 2 700 000
Műszaki ellenőr 11 910 000
Összesen 590 630 000